ทัวร์ปักกิ่ง นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน ชมสวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน (HU) พ.ค.61 (SHHUPEK1) 
logo thai 
ทัวร์ปักกิ่ง เทียนอันเหมิน ทัวร์ปักกิ่ง สงกรานต์ 2018 เที่ยวปักกิ่ง ราคาถูก 2018

ทัวร์ปักกิ่งสงกรานต์ ทัวร์ปักกิ่ง นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน ชมสวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน (HU) พ.ค.61 (SHHUPEK1) สงกรานต์2018 จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังโบราณกู้กง-ร้านนวดฝ่าเท้า–หอบูชาเทียนถาน–กายกรรมปักกิ่ง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน–ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา–ผ่านชมสนามกีฬารังนก-ช้อปปิ้ง THE PLACE-ร้านหยก–กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)–ชมสวนผลไม้–ร้านยาบัวหิมะ–ถนนหวังฟูจิ่งร้านใบชา–ร้านผีชิว–ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
สายการบิน :  HAINAN AIRLINES (HU)
Code :  A6-PEK-5D3N-HU

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
วันที่ 16-20/ 23-27 พฤษภาคม 2561 18,999 3,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์ปักกิ่ง นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน ชมสวนผลไม้ 5 วัน 3 คืน (HU) .ค.61 (SHHUPEK1) 

วันแรก         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง      กรุงเทพฯ–ปักกิ่ง (HU7996 : 01.40-06.40) จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังโบราณกู้กง ร้านนวดฝ่าเท้า–หอบูชาเทียนถาน–กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม      พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน–ร้านไข่มุก ร้านหมอนยางพารา–ผ่านชมสนามกีฬารังนก ช้อปปิ้ง THE PLACE
วันที่สี่         ร้านหยก–กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)–ชมสวนผลไม้–ร้านยาบัวหิมะ–ถนนหวังฟูจิ่ง
วันที่ห้า       ร้านใบชา–ร้านผีชิว–ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ปักกิ่ง–กรุงเทพฯ (HU7995 : 20.05-00.25)


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ปักกิ่ง


เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง 

โปรแกรมทัวร์ปักกิ่ง ราคาถูก