ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน วัดหงโหลวซื่อ สวนดอกท้อ สงกรานต์  2019
ทัวร์ปักกิ่ง Air china 
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง ราคาถูก สงกรานต์ 2019


ทัวร์ปักกิ่ง สงกรานต์ 2019 ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ร้านบัวหิมะ วัดหงโหลวซื่อ ผ่านชมสนามกีฬารังนก ช้อปปิ้ง THE PLACE ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน สวนดอกท้อ ถนนหวังฟูจิ่ง ร้านหมอนยางพารา หรือ ร้านไข่มุก ตลาดหงเฉียว 
สายการบิน :  Air China  (CA)
Code :  A6-PEK-5D3N-CA

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 11-15, 12-16, 13-17 เมษายน 2562
30,999 4,500

เด็กอายุ 2-18 ปี จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท

รีวิวโปรแกรมทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน วัดหงโหลวซื่อ สวนดอกท้อ สงกรานต์  2019

วันที่ 1    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2    กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง (CA980 : 01.00-06.20) จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง หอบูชาเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
วันที่ 3    พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านบัวหิมะ - วัดหงโหลวซื่อ-ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ช้อปปิ้ง THE PLACE
วันที่ 4    ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - สวนดอกท้อ-ถนนหวังฟูจิ่ง
วันที่ 5    ร้านหมอนยางพารา หรือ ร้านไข่มุก-ตลาดหงเฉียว-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (CA979 : 19.35-23.40)


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ปักกิ่ง


เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง 

โปรแกรมทัวร์ปักกิ่ง ราคาถูก