ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เฉิงเต๋อ เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ปีใหม่ 2562
ทัวร์ปักกิ่ง Air china 
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง ราคาถูก 2018


ทัวร์ปักกิ่ง ปีใหม่ 2019 เทียนสิน นั่งรถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง ถนนหวังฟูจิ่ง ร้านหยก พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ร้านยางพารา กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยวี่ ร้านผีชิว เฉิงเต๋อ วัดผู่หนิง เฉิงเต๋อ พระราชวังโปตาลาน้อย ถนนวัฒนธรรมโบราณ
สายการบิน :  Air China  (CA)
Code :  A6-PEK-5D3N-TG

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 5-9 ก.ย./ 10-14 ต.ค./ 7-11 พ.ย./ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค.61
22,999 4,500
 29 ธ.ค. - 2 ม.ค.62
28,999 4,500

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เก็บเพิ่มท่านละ 3,000 บาท

รีวิวโปรแกรมทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงเต๋อ เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ปีใหม่ 2019

วันแรก    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง    กรุงเทพฯ-เทียนสิน (CA812 : 01.40-07.10 หรือ CA750: 02.05-07.45)-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง ถนนหวังฟูจิ่ง
วันที่สาม    ร้านหยก-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ร้านยางพารา-กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยวี่
วันที่สี่    ปักกิ่ง-ร้านผีชิว-เฉิงเต๋อ-วัดผู่หนิง
วันที่ห้า    เฉิงเต๋อ-พระราชวังโปตาลาน้อย-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-เทียนสิน-กรุงเทพฯ (CA811 : 20.25-00.40+1 หรือ CA749 : 20.30-00.45+1)


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ปักกิ่ง


เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง 

โปรแกรมทัวร์ปักกิ่ง ราคาถูก