ทัวร์ปักกิ่ง T-SUD HIGHLIGHT BEIJING 5D3N (TG) เม.ย.-มิ.ย.61 (PEK02)
logo thai 
ทัวร์ปักกิ่ง เทียนอันเหมิน ทัวร์ปักกิ่ง สงกรานต์ 2018 เที่ยวปักกิ่ง ราคาถูก 2018

ทัวร์ปักกิ่ง T-SUD HIGHLIGHT BEIJING 5D3N (TG) เม.ย.-มิ.ย.61 (PEK02) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดเท้า – หอบูชาฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - วัดลามะหย่งเหอกง – ร้านปี่เซียะ - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ตลาดรัสเซีย  ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
สายการบิน :  THAI AIRWAYS  (TG)
Code :  A2-PEK02-5D3N-TG

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
  27 เม.ย. – 01 พ.ค. , 28 เม.ย. – 02 พ.ค.2561 18,777 4,500
  03 – 07 , 17 -21 พฤษภาคม 2561 16,777 3,500
  11 – 15 , 25 – 29 พฤษภาคม 2561 18,777 4,500
  07 – 11 , 21 – 25 มิถุนายน 2561 16,777 3,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์ปักกิ่ง T-SUD HIGHLIGHT BEIJING 5D3N (TG) เม.ย.-มิ.ย.61 (PEK02)

วันแรก         กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่สอง      ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดเท้า – หอบูชาฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม      พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - วัดลามะหย่งเหอกง – ร้านปี่เซียะ
วันที่สี่         ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ตลาดรัสเซีย ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
วันที่ห้า       ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ปักกิ่ง


เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง 

โปรแกรมทัวร์ปักกิ่ง ราคาถูก