ทัวร์ฉงช่ง ฉงชิ่ง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ว่านเซิ่น สะพานกระจก
ทัวร์ฉงชิ่ง Thai Smile   
ทัวร์ฉงชิ่ง ปีใหม่ 2561 ทัวร์ฉงชิ่ง ผาหินแกะสลัก ทัวร์ฉงชิ่ง ระเบียงแก้ว


ทัวร์ฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว อู่หลง เขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก) หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) ระเบียงแก้ว ว่านเซิ่น สะพานกระจกที่ยาวทั้สุด(รวมรถแบตเตอรี่) ฉงชิ่ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ต้าจู่ เมืองโบราณชางโจว ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง(รวมรถแบตเตอรี่) ฉงชิ่ง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย ขึ้นกระเช้าชมวิวแม่น้ำ ช้อปปิ้งย่าเฉ่าเทียนเหมิน หงหยาต้ง
สายการบินThai Smile (WE)
Code:  A5-CKG-5D4N-WE

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 12-16 มี.ค.62 22,888 5,000
 2-6 เม.ย.62
23,888 5,000
13-17 เม.ย.62 32,888 5,000
 8-12, 17-21 พ.ค./ 12-16 มิ.ย.62 23,888 5,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์ฉงช่ง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ว่านเซิ่น  สะพานกระจก

ววันแรก 1    กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย)(10.30-14.50)-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว-อู่หลง
วันแรก 2    เขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)-ระเบียงแก้ว
วันแรก 3    ว่านเซิ่น-สะพานกระจกที่ยาวทั้สุด(รวมรถแบตเตอรี่)-ฉงชิ่ง-ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
วันแรก 4    ต้าจู่-เมืองโบราณชางโจว-ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง(รวมรถแบตเตอรี่)-ฉงชิ่ง-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย-ขึ้นกระเช้าชมวิวแม่น้ำ
วันแรก 5    ช้อปปิ้งย่าเฉ่าเทียนเหมิน-หงหยาต้ง-ฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (16.10-18.30)

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฉงชิ่ง


โปรแกรมทัวร์ฉงชิ่ง เมืองจีน ราคาถูก