ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 3วัน2คืน (EK) พ.ค.-ต.ค.61 (HKG11)
ทัวร์ฮ่องกง Emirate
ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่โป่หลิน ปีใหม่ 2561 ทัวร์ฮ่องกง รีพลัสเบย์ ทัวร์ฮ่องกง นั่งพีคแทรม  


ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 3 วัน 2 คืน (ก.พ.-เม.ย.2561) (HKG11) สงกรานต์61 ฮ่องกง A Symphony of Lights เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน CiTYGATE OUTLET ดิสนีย์แลนด์ นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย 
สายการบิน :  Emirate (EK)
Code:  A2-HKG 3D2N-EK

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

 11 – 13 , 12 – 14 , 18 – 20 , 19 – 21 , 25 – 27 พฤษภาคม , 01 – 03 , 08 – 10 , 15 – 17 , 22 – 24 มิถุนายน , 29 มิ.ย. – 01 ก.ค. , 07 – 09 , 14 – 16 , 21 – 23 กันยายน  2561

17,999 5,000
 05 – 07 , 06 – 08 , 19 – 21 , 20 – 22, 20 – 22 , 21 – 23 , 26 – 28 , 27 – 29 ตุลาคม 2561 18,999 5,000
 12 – 14 ตุลาคม 2561 19,999 5,000
 13 – 15 ตุลาคม 2561 20,999 5,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 3วัน2คืน (EK) พ.ค.-ต.ค.61 (HKG11)

 

วันแรก         กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
วันที่สอง      เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - CiTYGATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์
วันที่สาม      นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

 

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮ่องกง


รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง  | ทัวร์ฮ่องกง