ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์  พีคเทรม 3 วัน 2 คืน (HKG11)(EK)
ทัวร์ฮ่องกง Emirate
ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่โป่หลิน ปีใหม่ 2561 ทัวร์ฮ่องกง รีพลัสเบย์ ทัวร์ฮ่องกง นั่งพีคแทรม  


ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์  พีคเทรม 3 วัน 2 คืน (HKG11)(EK)    ฮ่องกง A Symphony of Lights เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน CiTYGATE OUTLET ดิสนีย์แลนด์ นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย 
สายการบิน :  Emirate (EK)
Code: A2-HKG11-3D2N-EK

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

11 – 13 พฤษภาคม 2561 // 12 – 14 พฤษภาคม 2561 // 18 – 20 พฤษภาคม 2561 // 19 – 21 พฤษภาคม 2561
25 – 27 พฤษภาคม 2561 // 01 – 03 มิถุนายน 2561 // 08 – 10 มิถุนายน 2561 // 15 – 17 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561 // 29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 // 07 – 09 กันยายน 2561 // 14 – 16 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561

17,999 5,000
25 – 27 สิงหาคม 2561 // 30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2561 // 31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 // 05 – 07 ตุลาคม 2561
06 – 08 ตุลาคม 2561 // 19 – 21 ตุลาคม 2561 // 20 – 22 ตุลาคม 2561 // 21 – 23 ตุลาคม 2561
26 – 28 ตุลาคม 2561 // 27 – 29 ตุลาคม 2561
18,999 5,000
12 – 14 ตุลาคม 2561 19,999 5,000
27 – 29 กรกฎาคม 2561 // 28 – 30 กรกฎาคม 2561 // 13 – 15 ตุลาคม 2561 20,999 5,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์  พีคเทรม 3 วัน 2 คืน (HKG11)(EK)

วันแรก         กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
วันที่สอง      เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - CiTYGATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์
วันที่สาม      นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

 

แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮ่องกง


รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง  | ทัวร์ฮ่องกง