ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์  พีคเทรม 4 วัน 2 คืน (HX)(HKG05)
ทัวร์ฮ่องกง Air Asia 2018
ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว ทัวร์มาเก๊า โบสถ์เซนปอล ทัวร์จูไห่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล  

 

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์  พีคเทรม 4 วัน 2 คืน (HX)(HKG05)
นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน – CiTY GATE OUTLET – A Symphony of Lights - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน - นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน :  
HONG KONG AIRLINES (HX)
Code: A2-HKG05-4D2N-HX

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
06 – 09 กรกฎาคม 2561 // 13 – 16 กรกฎาคม 2561 // 20 – 23 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561 // 17 – 20 สิงหาคม 2561 // 24 – 27 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561 // 07 – 10 กันยายน 2561 // 14 – 17 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
19,900 5,500
26 – 29 กรกฎาคม 2561 // 27 – 30 กรกฎาคม 2561
22,900 6,500
10 – 13 สิงหาคม 2561
**Bus 1**
10 – 13 สิงหาคม 2561
**Bus 2**
22,900 5,500
06 – 09 ตุลาคม 2561 17,900 5,500
 12 – 15 ตุลาคม 2561 21,900 5,500
 20 – 23 ตุลาคม 2561
**Bus 1**
20 – 23 ตุลาคม 2561
**Bus 2**
26 – 29 ตุลาคม 2561
18,900 5,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์  พีคเทรม 4 วัน 2 คืน (HX)(HKG05)

วันแรก     สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน – CiTY GATE OUTLET – A Symphony of Lights
วันที่สาม   ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
วันที่สี่      นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย   ฮ่องกง - กรุงเทพฯแอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮ่องกง


รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์มาเก๊า จูไห่  | โปรแกรมทัวร์มาเก๊า

5,500