ทัวร์ฮ่องกง HKG05 HX ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 4วัน 2คืน พ.ค.-ต.ค.61 
ทัวร์ฮ่องกง Air Asia 2018
ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว ทัวร์มาเก๊า โบสถ์เซนปอล ทัวร์จูไห่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล  


ทัวร์ฮ่องกง HKG05 HX ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 4วัน 2คืน พ.ค.-ต.ค.61
 นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน – CiTY GATE OUTLET – A Symphony of Lights - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน - นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
สายการบิน :  HONG KONG AIRLINES (HX)
Code: A2-HKG05 HX- 5D3N-(HX)

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 04 – 07 , 11 – 14 , 18 – 21 , 25 – 28 พฤษภาคม 2561  19,900 5,500
 01 – 04 , 08 – 11 , 15 – 18 , 22 – 25 มิถุนายน 2561  19,900 5,500
 06 – 09 , 13 – 16 , 20 – 23 กรกฎาคม 2561  19,900 5,500
 26 – 29 , 27 – 30 กรกฎาคม 2561  22,999 6,500
 03 – 06 , 17 – 20 , 24 – 27 สิงหาคม , 31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561  19,900 5,500
 10 – 13 สิงหาคม 2561 22,900 5,500
 07 – 10 , 14 – 17 , 21 – 24 กันยายน 2561 19,900  5,500
 12 – 15 ตุลาคม 2561 21,900  5,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง HKG05 HX ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 4วัน 2คืน พ.ค.ค.-ต.ค.61 

วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง      กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน – CiTY GATE OUTLET – A Symphony of Lights
วันที่สาม      ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
วันที่สี่         นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯแอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮ่องกง


รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์มาเก๊า จูไห่  | โปรแกรมทัวร์มาเก๊า

5,500