ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (HX) พ.ค.-ต.ค.2561 (HKG26)
ทัวร์ฮ่องกง-ดีสนีย์แลนด์-ทัวร์วันแม่
หากรีพัสเบย์ ไหว้เจ้าแม่อวนอิม ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่โป่หลิน ทัวร์ฮ่องกง แชกงหมิว  

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (HX) พ.ค.-ต.ค.2561 (HKG26)  ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
สายการบิน : Hongkokg Airlines (HX)
Code:  A2-HKG-ZHU-MFM-4D3N-HX

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง  1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 04 – 07 , 11 – 14 , 18 – 21 , 25 – 28 พฤษภาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500
 26 – 29 พฤษภาคม 2561  16,999 16,999 15,999 3,500
 01 – 04 , 08 – 11 , 15 – 18 , 22 – 25 มิถุนายน , 29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561  15,999 15,999 14,999 3,500
 06 – 09 , 13 – 16 , 20 – 23 กรกฎาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500
 27 – 30 , 10 – 13 กรกฎาคม 2561 19,999 19,999 18,999 3,500
 03 – 06 , 17 – 20 สิงหาคม , 24 – 27 สิงหาคม2561  15,999 15,999 14,999 3,500
 31 ส.ค. – 03 ก.ย. 61 15,999 15,999 14,999 3,500
 07 – 10 , 14 – 17 , 21 – 24 กันยายน 2561  15,999 15,999 14,999 3,500
 19 – 22 , 26 – 29 ตุลาคม 2561  15,999 15,999 14,999 3,500


รีวิวโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (HX) พ.ค.-ต.ค.2561 (HKG26)

วันแรก         กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น
วันที่สอง      เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตาวันที่สอง เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
วันที่สาม      ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่

แอดไลน์หาทีมทราเวล ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ฮอกไกโด


รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์มาเก๊า จูไห่  โปรแกรมทัวร์มาเก๊า