วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
 เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าอินเดีย
   

1.

รูปถ่ายสี (ถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2×2 นิ้ว) 1  รูป พื้นหลังสีขาว ไม่สวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ, ไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ
2. สำเนาหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน 
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน
6. สำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดีย 1 ชุด (หากมี)
7. เอกสารรับรองการฉีดวัดซีนป้องกันโควิด-19 (วัคซีนพาสปอร์ตเล่มสีเหลืองหรือInternational Vaccine Certificate จากแอพหมอพร้อม)
   
**การยื่นวีซ่าอินเดีย ลูกค้าสแกนเอกสารส่งอีเมล์ หรือส่งทางไลน์ให้ทางบริษัททัวร์ยื่นให้ ลูกค้าไม่ต้องส่งเอกสารตัวจริงมาค่ะ