วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
 เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าญี่ปุ่น
   

1.

พาสปอร์ต เล่มจริง หน้าว่าง 2 หน้าขึ้นไป (อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
2. ใบคำร้องขอวีซ่า / แบบสอบถามเพื่อขอวีซ่า / หนังสือมอบอานาจ (บริษัททัวร์จัดเตรียมให้)
3. รูปถ่าย 2*2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น (รูปจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น)
4. ทะเบียนบ้านตัวจริง หรือ คัดสำเนาที่สำนักงานเขต (แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า ทร.14)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. หนังสือรับรองบริษัท ตัวจริง / หนังสือรับรองการทำงาน ตัวจริง / หนังสือรับรองตัวเอง ตัวจริง
เป็นภาษาอังกฤษ
  - กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
  - กรณีอาชีพอิสระ ต้องทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้โดยละเอียด
  - กรณีนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ (อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน)
7. เอกสารรับรองทางการเงิน – ใช้บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น สเตจเม้นย้อนหลัง 6 เดือน มีตราประทับธนาคาร และ มีเจ้าหน้าที่เซ็นรับรองทุกหน้า (ยอดอัพเดตไม่ต่ำกว่า 15-30 วัน)
8. เอกสารแสดงสถานภาพอื่นๆ ตัวจริง (ถ้ามี) เชื่น ใบเปลี่ยนชื่อ / เปลี่ยนนามสกุล / หรือ ใบทะเบียนสมรส ตัวจริง หรือ คัดสำเนาจากสำนักงานเขต

หมายเหตุ : กรณีให้บุคคลอื่นออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องแนบเอกสารข้อ 4-8 ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ และหนังสือชี้แจงระบุความสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ (Sponsorship Letter) / และ Bank Guarantee จากธนาคาร
   
ในกรณีผู้เดินทางอายุ 1-18 ปี ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. ใบสูติบัตร หรือบัตรประชาชน ตัวจริง หรือ คัดสำเนา จากสำนักงานเขต
2. หากบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่งท่านใดเดินทางไปด้วยหรือไม่ได้เดินทางไปเลยทั้ง 2 ท่าน สำหรับท่านที่ไม่ได้เดินทางจำเป็นต้องไปยื่นเรื่องทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศ ณ ที่ทำการเขต
3. กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับ บิดา หรือ มารดา ต้องขอเอกสารของบิดา หรือ มารดา แนบมาด้วย ( การงาน / การเงิน / ทะเบียนบ้าน )
4. ใบคำร้องขอวีซ่า / แบบสอบถามเพื่อขอวีซ่า / หนังสือมอบอานาจ ต้องมีลายเซ็นพ่อ แม่ และบุตรผู้เดินทางด้วย
   
**การยื่นวีซ่าญี่ปุ่น ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารส่งให้ทางบริษัททัวร์ยื่นให้ ลูกค้าไม่ต้องไปแสดงตัวที่สถานทูตค่ะ