วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567
ทัวร์จีน ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน เซี่ยเหมิน 6 วัน 4 คืน (MF)
logo xiamen
nanchang หุบเขาเทวดา ทัวร์หนานชาง หุบเขาเทวดา nanchang china03
ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ หังโจว (สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน) หนิงปอ เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป องค์เจ้าแม่กวนอิมหนานไห่ อี้อู ตลาดค้าส่งเมืองอี้อู อู้หยวน อู้หนี่โจว ชมไฟยามค่ำคืน หมู่บ้านหวงหลิง (รวมกระเช้าขึ้นลง) สะพานกระจกหวงหลิง เมืองซ่างหร่าว อิสระช็อปปิ้ง สวมชุดฮั่นฝู่ โรงสีน้ำมัน+ทดลองวาดพู่กันจีน เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าขึ้นลง) หุบเขาเทวดาหุบเขาวั้งเซียนกู่ สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืน ซ่างหร่าว หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย
สายการบิน :   XIAMEN AIRLINES (MF)
Code:   A6-SSHMFXMNKHN1-6D4N

วันเดินทาง  ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
17 – 22 กรกฎาคม 2567
31,999 5,000
24 – 29 กรกฎาคม 2567 31,999 5,000
7 – 12 สิงหาคม 2567
31,999 5,000
21 – 26 สิงหาคม 2567
31,999 5,000
4 – 9 กันยายน 2567 31,999 5,000
11 – 16 กันยายน 2567 31,999 5,000
18 – 23 กันยายน 2567 30,999 5,000
9 – 14 ตุลาคม 2567 31,999 5,000
16 – 21 ตุลาคม 2567 32,999 5,000
21 – 26 ตุลาคม 2567 31,999 5,000


รีวิวโปรแกรมทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน เซี่ยเหมิน 6 วัน 4 คืน (MF)


วันที่ 1 :    กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ    
วันที่ 2 :    กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซี่ยเหมิน (MF844: 01.50-06.10) – วัดหนานผู่โถว – สะพานเหยียนหวู่เฉียว – ถนนจงซาน - เซี่ยเหมิน – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ซ่างเหรา    
วันที่ 3 :    เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าไปกลับ) –  กระจกแห่งท้องฟ้า – หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ – (ชมบรรยากาศทั้งกลางวันและกลางคืน) – ซ่างเหรา      
วันที่ 4 :    ซ่างเหรา – อู้หยวน – หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง(รวมกระเช้าไปกลับ) – สะพานกระจก – อู้นวี่โจว – ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืน    
วันที่ 5 :    อู้นวี่โจว – จิ่งเต๋อเจิ้น – ลานวัฒนธรรมเถาชีชวน – เซรามิกชามยักษ์ (ชมด้านนอก) – จิ่วเจียง    
วันที่ 6 :    จิ่วเจียง – พระใหญ่ตงหลิน – หนานชาง – เซี่ยเหมิน (RY8917:18.50-20.05) – เซี่ยเหมิน – กรุงเทพฯ (MF843:22.30-00.50)   


แอดไลน์หาทีมทราเวล   ดาวโหลดรายละเอียดทัวร์ยุโรป


โปรแกรมทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาถูก